I. Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zamówień i zakupów na stronie internetowej www.pasazbiurowy.pl (24h) lub mailem na adres [email protected], bądź telefonicznie pod numerem 801 006 290.

2. Sklep internetowy pasazbiurowy.pl, działający pod adresem www.pasazbiurowy.pl,  prowadzony jest przez spółkę Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Handlowej 4B, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie pod numerem KRS 0000248195, NIP 865-24-23-073, REGON 180081444, zwaną dalej Sprzedawcą.

3. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów  papierniczych, biurowych, materiałów eksploatacyjnych, urządzeń biurowych oraz artykułów spożywczych i chemicznych za pośrednictwem sieci Internet na terytorium Polski.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień w czasie składania zamówienia. 

5. Umowa, zawarta między Kupującym a sklepem internetowym „Pasaż Biurowy”, dotycząca zakupu danego towaru od Sprzedającego ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.

6. Klientem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które na postawie przepisów prawa nabyły zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tych podmiotów w sklepie internetowym pasazbiurowy.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana  do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności w sklepie „Pasaż Biurowy” oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

7. Klient może kontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie, w godzinach 8:00 – 16:00, pod numerem telefonu 801 006 290 (koszt połączenia zgodnie z Państwa taryfą operatora), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień 

1. Umieszczone na stronie internetowej www.pasazbiurowy.pl określone towary wraz z ich cenami  nie stanowią oferty ich sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

2. Klient wysyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia sprzedaży zamawianych towarów za określoną tam cenę. 

3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktu z dostępnej oferty sklepu, wskazać ilość zamawianego produktu, poprzez „dodanie” produktów do Koszyka, a następnie zatwierdzenie zamówienia poprzez wybranie opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4. W trakcie procesu składania zamówienia Klient powinien wskazać  adres dostawy, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane potrzebne do wystawienia faktury VAT, a ponadto wybrać sposób dostawy i formę płatności.

5. Sprzedający wysyła potwierdzenie złożenia zamówienia na wskazany adres e-mailowy. Z chwilą otrzymania kolejnego e-maila – potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, następuje zawarcie umowy sprzedaży.

6. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności rejestracji swoich danych na stronie internetowej www.pasazbiurowy.pl.

7. Zamawiane towary dostarczane  są za pośrednictwem firmy kurierskiej, na wskazany przez Kupującego adres niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni  od dnia zawarcia umowy. 

8. W przypadku gdy przy karcie produktowej widnieje informacja o wydłużonym terminie wysyłki, dostawa nastąpi zgodnie z informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej.

9. Jeżeli zamówiony produkt jest dostępny w ilości mniejszej niż zamówiono lub jego zamówienie wiąże się z dłuższym okresem oczekiwania, termin realizacji zamówienia zostanie indywidualnie ustalony z Klientem a następnie zaakceptowany przez niego. Klient w tej sytuacji może:

- wyrazić zgodę na częściową realizacje zamówienia, ograniczając swój wybór do dostępnych towarów lub

- anulować całość zamówienia – Sprzedający w tej sytuacji zwolniony zostaje z obowiązku realizacji zamówienia. 

10. W przypadku dokonania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego, ten zwróci w całości lub częściowo, stosownie do stopnia realizacji zamówienia, należność wpłaconą przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych od dnia rezygnacji z części lub całości zamówienia.  

III. Ceny towarów

1. Ceny podane w ofercie wyrażone są w PLN i nie obejmują kosztów dostawy. Przy kartach produktów widoczne są zarazem kwoty brutto i netto.

2. Cena podana przy każdym produkcie zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Jednak uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia w życie nowych cen sprzedaży.

IV. Formy płatności 

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie pasazbiurowy.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

2. Kupujący może wybrać, w trakcie składania zamówienia, jedną z następujących form płatności za produkty zamówione z dostawą na terytorium Polski:

a) Płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia następuje, po złożeniu zamówienia, a Kupujący dokonuje płatności za towar i dostawę u kuriera.

b) Płatność online - wpłata na konto za pośrednictwem transakcji elektronicznej, za pomocą udostępnionego przez Sprzedającego na stronie internetowej serwisu płatniczego dotpay.

c) Wpłata na konto Sprzedającego – Kupujący dokonuje zapłaty za produkt i dostawę na podane przez Sprzedającego konto bankowe. Otrzymanie przez Sprzedającego wpłaty jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia. 

Wpłaty należy dokonywać na konto:  
Biuro Plus L. A. Koptyra sp. j.

37-450 Stalowa Wola

ul. Handlowa 4B
BNP Paribas Bank Polska S.A. 92 1750 1341 0000 0000 0945 9685.

V. Dostawa i odbiór 

1. Dostawa zamówionego towaru realizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamawiane towary dostarczane są, za pośrednictwem firmy kurierskiej niezwłocznie, nie później  niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy,  na wskazany przez Kupującego adres. 

3. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej do Kupującego przez kuriera, zaleca się aby Kupujący dokładnie sprawdził w obecności kuriera zawartość paczki oraz stan jej opakowania zewnętrznego. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Kupujący w obecności kuriera winien sporządzić protokół szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez kuriera oraz Kupującego. 

VI. Reklamacje

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania zamówionego towaru Klientowi.

3. Towary sprzedawane przez pasazbiurowy.pl mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dołączonej do zamówionego produktu.

4. Sklep internetowy pasazbiurowy.pl ma prawny obowiązek dostarczania towarów bez wad. 

5. Kupujący korzystający z uprawnień wynikających z rękojmi może zgłosić swe roszczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej  pod adresem [email protected]. Zgłoszenie reklamacyjne może zostać również przesłane pocztą na adres: Biuro Plus L.A. Koptyra sp. jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola. Do zgłoszenia winno się dołączyć paragon lub fakturę, opis uszkodzeń/wad wraz z informacją kiedy dana usterka występuje oraz swoje dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz dostarczyć reklamowany towar do siedziby sprzedawcy.

6. Zaleca się dostarczenie towaru w oryginalnym opakowaniu, umożliwiającym bezpieczny transport towaru. Dopuszczalne jest również przesłanie towaru w opakowaniu zastępczym, jednak powinien on w odpowiednim stopniu zabezpieczyć towar przed uszkodzeniami podczas transportu.

7. Klient ma prawo odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny, chyba że sklep internetowy pasazbiurowy.pl bez nadmiernych niedogodności oraz niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wady te usunie. Ograniczenie wskazane wyżej nie ma zastosowania w sytuacji w której produkt był już wymieniany lub naprawiany przez sklep internetowy pasazbiurowy.pl.

8. Klient może zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany zażądać naprawy, chyba że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedającego.

9. Sklep internetowy pasazbiurowy.pl informuje Kupującego o rozpatrzeniu reklamacji, tj. o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni liczonym od dnia otrzymania przesyłki. Zawiadomienie zostanie przesłane Klientowi drogą elektroniczną.

10. W przypadku obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy Sprzedawca przekazuje należność w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji przelewem na rachunek wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

11. W przypadku uwzględnienia reklamacji, wszelkie koszty usunięciu wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem  ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Odstąpienie dokonywane jest poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie należy przesłać  w formie pisemnej na adres Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna, ulica Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola, bądź drogą e-mailową na adres [email protected]

3. Sprzedający przesyła niezwłocznie potwierdzenie odbioru oświadczenia na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy. 

4. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów za wyjątkiem:

- bezpośrednich kosztów zwrotu towaru,

- dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli  ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

5. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dnia od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Zwrot należy dokonać na adres: Biuro Plus L.A. Koptyra sp. jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola.

6. Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru w związku z odstąpieniem od umowy. Winien mieć ponadto na uwadze taki sposób zwrotu, aby towar nie uległ zniszczeniu przed dostarczeniem go Sprzedającemu. 

7. Konsument ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

8. Sprzedający zwraca Konsumentowi, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego towaru z zastrzeżeniem ust. 4. Zwrot płatności następuje na wskazany przez Kupującego numer rachunku bankowego, którego Konsument użył przy opłaceniu swego zamówienia.

9. W sytuacji gdy Sprzedający nie zadeklarował woli samodzielnego odbioru towaru, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, do czasu otrzymania zwracanego towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego wysłania.

10. Sprzedający oświadcza, że nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 

- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób składających zamówienie i dokonujących zakupów w sklepie internetowym pasazbiurowy.pl jest spółka Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli, 37-450, ul. Handlowa 4B.

2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest to element wymagany do skutecznego złożenia zamówienia i dokonania zakupów w sklepie internetowym. Wszelkie dane osobowe podane przez osoby składające zamówienie i dokonujące zakupów w naszym sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100 poz. 1024). Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowo – promocyjnych (Newsletter) dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osoby składającej zamówienie i dokonującej zakupów w sklepie.

3. Dane osobowe Klientów przekazywane są firmie kurierskiej DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 12, 02-274 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, w takim zakresie w jakim niezbędne jest to do zrealizowania dostawy zamówionych towarów.

4. Dane osobowe Klientów korzystających z płatności online przekazywane są spółce świadczącej usługi płatnicze tj. spółce Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.

5. Wszelkie materiały reklamowe, promocyjne wysyłane będą drogą elektroniczną do Klientów sklepu jedynie za ich wyraźną zgodą. W każdym czasie Klient może anulować swoją zgodę na otrzymywanie wymienionych materiałów. W tym celu Klient wybiera opcję rezygnuje w stopce wiadomości mailowej zawierającej materiał reklamowy lub promocyjny.

6. Klient ma prawo żądać w każdym czasie informacji o treści przechowywanych na jego temat danych osobowych. Ponadto ma również prawo do zmiany treści tych danych, sprostowania omyłek, uaktualniania tych danych oraz prawo do żądania usunięcia ich z naszej bazy. W tych celach Klient proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 801 006 290.

7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu pasazbiurowy.pl w zakładce poświęconej polityce prywatności.

8. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

IX. Wymagania techniczne i zakaz bezprawnych działań

1. Strona internetowa www.pasazbiurowy.pl, za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.

2. Do przeglądania i korzystania ze sklepu internetowego pasazbiurowy.pl niezbędnym jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari, Firefox.

3. Aby korzystać ze sklepu internetowego pasazbiurowy.pl należy skonfigurować przeglądarkę internetową w taki sposób aby możliwe było przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od podejmowania działań o charakterze bezprawnym lub które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić innym Klientom prawidłowe korzystanie ze sklepu internetowego. W szczególności Klient zobowiązany jest do:

- niewykorzystywania Sklepu w celu prowadzenia działalności niezgodnej z prawem lub w sposób mogący stanowić naruszenie prawa oraz utrudniającym korzystanie z niego innym Klientom,

- zabezpieczenia i ochrony poufnych danych takich jak np. hasła dostępowe,

- niepodejmowania prób naruszenia zasobów systemowych Sprzedawcy do których Klient nie ma uprawnień,

- przestrzegania ustawowego zakazu dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

X. Postanowienia końcowe 

1. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim pomiędzy Kupującym a spółką Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli.

2. Towary prezentowe na stronie internetowej pasazbiurowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Prawem właściwym dla zawarcia umowy sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami – sądy polskie, chyba że inną właściwość wskazują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie spory między Sprzedawcą a Kupującym rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Na stronie internetowej, pod adresem  www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” Konsument uzyska wszelkie niezbędne informacje na temat wyżej wymienionego trybu i procedur rozstrzygania sporów. 

5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2015 roku.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie później niż w ciągu 7 dni od daty opublikowania zmian na stronie internetowej www.pasazbiurowy.pl.  Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w niniejszym regulaminie realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. 

 

ZAŁĄCZNIK NUMER 1

WZÓR POUCZENIA KONSUMENTA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. sklep internetowy pasazbiurowy.pl prowadzony przez spółkę Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli przy ulicy Handlowej 4b, 37-450 Stalowa Wola, tel. 801 006 290 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży stanowi załącznik numer 2 do niniejszego regulaminu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Załącznik 2. Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna

Ul. Handlowa 4B

37-450 Stalowa Wola

[email protected]

 

Ja…………………………………………………… niniejszym informuje o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy……………………………………………………………………..…………..., numer zamówienia…………………………………... Zamówienie zostało złożone w dniu……………………………………………….., a zamówioną rzecz odebrano dnia………………………………………………...

 

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………..

Adres konsumenta……………………………………………………………………

Data …………………………………….

 

 

Podpis konsumenta  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.