Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego pasazbiurowy.pl.

Administratorem sklepu jest Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), ul. Handlowa 4B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248195, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 865-24-23-073, REGON: 180081444.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail sklep@pasazbiurowy.pl oraz pod numerem telefonu 801 00 62 90.

§1
Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator – Biuro Plus L. A. Koptyra spółka jawna z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), ul. Handlowa 4B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248195, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 865-24-23-073, REGON: 180081444,

2) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://pasazbiurowy.pl,

3) Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu.

§2
Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zamówienia i formularz zapisu na newsletter.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Administrator.

3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w zbiorach zgłoszonych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza założenia konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie.

5. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia.

6. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta, złożenia zamówienia lub zapisu na newsletter.

8. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

9. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

10. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§3
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

Porównaj produkty

Kategorie:

Porównywarka niedostępna

Ze względu na wygodę obsługi porównywarka produktów nie jest dostępna dla urządzeń przenośnych o niewielkich rozmiarach ekranu. Prosimy o korzystanie z porównywarki na większych ekranach - laptopach i komputerach stacjonarnych.